Privacyverklaring Stal Werkman 

 

Stal Werkman hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Stal Werkman omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Stal Werkman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

hierbij kennis geven dat wanneer u persoongegevens aangeleverd u hierbij Stal Werkman toestemming geeft om deze voor het beoogde doel te verwerken.

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door Stal Werkman verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Klantenadministratie

Het versturen van flyers, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen leggen we de volgende persoonsgegevens vast: - Voornaam, tussenvoegsel, achternaam; - Adres; - Telefoonnummers; ter referentie; - E-mailadres.

 

We maken online-verslagen van evenementen/activiteiten van Stal Werkman waarin foto's en namen kunnen voorkomen. Deze verslagen plaatsen wij op een deel van de website www.staltomwerkman.nl. Als iemand niet wil dat zijn/haar naam of foto in de verslagen wordt opgenomen, kan hij/zij dit aangeven bij Stal Werkman. Dan zullen zijn/haar naam en foto niet worden opgenomen in de verslagen.

 

Verstrekking aan derden: De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit moet volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wij maken voor de opslag van de persoonsgegevens gebruik van de diensten van Google. Volgens de wet is Google een gegevensverwerker en moeten wij een verwerkersovereenkomst hebben met Google. De verwerkersovereenkomst voor Google heeft de vorm van de privacyvoorwaarden van Google, die te vinden zijn op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl (in het Nederlands). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijn: Sta Werkman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens: U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van U hebben. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact op stuur een e-mail naar stalwerkman.vries@gmail.com.